KAPADOKYA HAVALİMANI ÖZELLEŞTİRİLİYOR


Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Nevşehir Kapadokya Havalimanı için ihale sürecini resmen açıkladı.Uzun süredir gündemde olan Kapadokya Havalimanı özelleştirme süreci resmi olarak netlik kazandı. Devlet Hava Meydanlar İşletmesi Genel Müdürlüğü Kapadokya Havalimanının ihale usulüyle özelleştirileceğini açıkladı.1 Kasım'da DHMİ'nin Ankara'daki Genel Müdürlüğü'nde yapılacak ihale ile işletme hakkını kazanmaya çalışacak şirketler için şartları belirleyen kurum, ihalenin kapalı zarf ve açık artırma usulü ile gerçekleştirileceğini açıkladı.Şartnaması de hazırlanan Kapadokya Havalimanı'nın özelliştirilmesi için geri sayım başlarken, şartname bedeli bin lira olarak belirlendi.İşte DHMİ'nin Kapadokya Havalimanı ihale sürecine ilişkin şartları:1. Söz konusu işe ait ihale, 07/11/2014 günü saat 10.00’da DHMİ Genel Müdürlüğü binasında bulunan 1.Kat Mavi Salonda

İhale Komisyonunca İstekliler ve Kamuoyu huzurunda kapalı zarf içerisinde teklif almak suretiyle Açık Arttırma usulüne

göre yapılacaktır.2. İhaleye katılmak için ihale dosyasının KDV Dahil 1.000.-TL bedel mukabilinde satın alınması ve buna dair makbuzun teklif

dosyası içerisinde ibrazı gerekmektedir. Ancak İstekliler ihaleye ilişkin dosyayı, DHMİ Genel Müdürlüğü Strateji

Geliştirme Dairesi Başkanlığı KÖİ Projeleri Şube Müdürlüğünde ücretsiz olarak görebilirler.3. İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale dosyası bedeli olan KDV dahil 1.000.-TL’sını DHMİ Genel Müdürlüğü Mali İşler

Dairesi Başkanlığı veznesi veya Kurum içerisinde bulunan T.Vakıflar Bankası DHMİ Bürosuna yatırmalarını müteakip,

buna dair makbuzla birlikte Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KÖİ Projeleri Şube Müdürlüğü’ne müracaat ederek

dosyalarını alacaklardır.4. Teklifler yukarıda belirtilen ihale tarihinde saat 09.30’a kadar bizzat istekli veya vekili tarafından İdarenin Satın Alma ve

İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şubesine teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile

postada meydana gelecek gecikmeler ve telgrafla/ faksla yapılacak başvurular kabul edilmez.5. İhaleye katılabilecekler ile isteklilerde aranılacak şartlar İhale Şartnamesinin 5. Maddesinde belirtilmiş olup, bu iş için geçici

teminat tutarı yukarıda belirtildiği gibi 50.000 EURO (ellibin EURO) ilk ihale ilan tarihindeki Merkez Bankası Döviz Satış

Kuru karşılığı;a.Tedavüldeki Türk Parası,b.Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz ve EURO üzerinden İdareye hitaben ve işin adına

düzenlenmiş teminat mektupları,c.Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.6. Anılan iş 21.04.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 33. Maddesinde belirtilen Usul ve Esaslar Dahilinde yürütülecektir.7. İhale, 2886 ve 4734 Sayılı İhale Kanunlarına tabi değildir. İdare uygun teklifi tespit etmede, ihaleyi yapıp yapmamakta

tamamen serbesttir. İdarenin bu serbest seçimi nedeniyle istekliler her hangi bir nam altında İdareden talepte bulunamazlar.